Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” – Koszalin 2018

Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży w wieku do 21 lat. Każdy uczestnik może zgłosić do 10 prac, wykonanych własnoręcznie dowolną techniką analogową lub cyfrową. Format prac: min. 13 x 18 cm, max 30 x 45 cm. Wraz z wydrukowanymi pracami należy dołączyć zdjęcia zapisane na płycie CD.

Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać (lub składać osobiście) na adres:

Pałac Młodzieży
ul. Bogusława II 2
75-057 Koszalin

z dopiskiem Konkurs Fotografii.
Organizatorzy przyjmują prace do 15 marca 2018 roku.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
- w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda,
II nagroda,
III nagroda.
- odznaczenia „Za twórczość fotograficzną” przyznane przez Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
- wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów.
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
Nagrody nieodebrane przez laureatów do 31 grudnia 2018 r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.

 

 

REGULAMIN

CEL KONKURSU
1. Organizatorzy konkursu niezmiennie od 17 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody.
2. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkania pokonkursowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21.
2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 10 zdjęć w formacie min. 13 x 18 cm, max 30 x 45 cm.
3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
5. Dodatkowo, proszę dołączyć płytę CD z pikami cyfrowymi (format plików: jpg.)
6. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy, kategorię, wiek autora oraz dopisek „Foto 2018”.
7. Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia prosimy nadsyłać (lub składać osobiście) na adres:
Pałac Młodzieży
75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2
z dopiskiem Konkurs Fotografii
Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.
8. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria do 15 lat
II kategoria od 16 do 21 lat

PODZIAŁ NAGRÓD
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz zaproszonych gości.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
- w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda,
II nagroda,
III nagroda.
- odznaczenia „Za twórczość fotograficzną” przyznane przez Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
- wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów.
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
Nagrody nieodebrane przez laureatów do 31 grudnia 2018 r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.

TERMINARZ KONKURSU
1. Nadsyłanie prac do 15 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Ocena jury - kwiecień 2018 r.
3. Informacja o wynikach konkursu do - 30 kwietnia 2018 r. dostępna na www.pm.koszalin.pl
4. Wernisaż i wręczenie nagród - 8 czerwca 2018 r. PM Koszalin.
5. Plener fotograficzny dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli  08-10 czerwca 2018 r. (udział w plenerze biorą nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy oraz ich nauczyciele).
6. Zwrot prac nie nagrodzonych - po 01 września 2018 r. - warunkiem zwrotu prac jest wpłata 15 zł do 15 marca 2018 r na konto:
Rada Rodziców Pałacu Młodzieży nr konta 07 1090 1711 0000 0001 0780 0999
z dopiskiem: Konkurs Foto/imię nazwisko autora lub nazwa placówki i przesłanie dowodu wpłaty z pracami.
UWAGA!!!
(wpłaty dotyczące zwrotu prac po 15.03.2018 r., nie będą uwzględniane)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy oraz sponsorzy nagród w niniejszym konkursie zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac uczestników konkursu w prasie, TV, Internecie, katalogu oraz innych publikacjach w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i sponsorów.
2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
3. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały unormowane i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie również dla celów reklamowych konkursu.
4. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.
5. Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury.
6. Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Kalkowska - tel. 94 3480502; Katarzyna Śron - tel. 94 3480515
e-mail: foto@pm.koszalin.pl
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.04.2018

Nagrody: nagrody, odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy

Przedział wiekowy: do 21 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny