Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” – Koszalin 2019

Pałac Młodzieży w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, świat, Przyroda", a także do XV spotkań plenerowych pod nazwą Ogólnopolskie Młodzieżowe Spotkania z Fotografią, w czerwcu 2019 r.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, górna granica wieku to 21 lat.
Każdy uczestnik może zgłosić do 10 prac.
Termin nadsyłani zdjęć mija 18 marca 2019 roku.

 

Temat konkursu
CZŁOWIEK, ŚWIAT, PRZYRODA

CEL KONKURSU
1. Organizatorzy konkursu niezmiennie od 18 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody.
2. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkania pokonkursowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21.
2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 10 zdjęć w formacie min. 15 x 21 cm, max 30 x 45 cm.
3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
5. Dodatkowo, proszę dołączyć płytę CD z pikami cyfrowymi (format plików: jpg.)
6. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy, kategorię, wiek autora oraz dopisek „Foto 2019”.
7. Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia prosimy nadsyłać (lub składać osobiście) na adres:

Pałac Młodzieży
75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2
z dopiskiem Konkurs Fotografii

Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.

8. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria do 15 lat
II kategoria od 16 do 21 lat
PODZIAŁ NAGRÓD
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz zaproszonych gości.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
- w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda,
II nagroda,
III nagroda.
- odznaczenia „Za twórczość fotograficzną” przyznane przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
- wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów.
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
Nagrody nieodebrane przez laureatów do 31 grudnia 2019 r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.

TERMINARZ KONKURSU
1. Nadsyłanie prac do 18 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Ocena jury - kwiecień 2019 r.
3. Informacja o wynikach konkursu do - 30 kwietnia 2019 r. dostępna na www.pm.koszalin.pl
4. Wernisaż i wręczenie nagród - 14 czerwca 2019 r. PM Koszalin.
5. Plener fotograficzny dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli 14-16 czerwca 2019 r. (udział w plenerze biorą nagrodzeni uczestnicy oraz ich nauczyciele).
6. Zwrot prac nienagrodzonych - po 01 września 2019 r. - warunkiem zwrotu prac jest wpłata 15 zł do 18 marca 2019 r na konto:

Rada Rodziców Pałacu Młodzieży nr konta 07 1090 1711 0000 0001 0780 0999
z dopiskiem:
Konkurs Foto/imię nazwisko autora lub nazwa placówki i przesłanie kserokopii dowodu wpłaty z pracami.

UWAGA!!!
(wpłaty dotyczące zwrotu prac po 18.03.2019 r., nie będą uwzględniane)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy oraz sponsorzy nagród w niniejszym konkursie zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac uczestników konkursu w prasie, TV, Internecie, katalogu oraz innych publikacjach w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i sponsorów.
2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
3. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały unormowane i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie również dla celów reklamowych konkursu.
4. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.
5. Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury.
6. Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Kalkowska - tel. 94 3480502; Katarzyna Śron - tel. 94 3480515

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 14 czerwca 2019

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: do 21 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny