Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny „Piórem i pędzlem”

Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie zaprasza uczniów klas 4-8 szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim i plastycznym. Temat konkursu: "Na krańcu świata".
Każdy z uczestników może przesłać jeden samodzielnie napisany wiersz, zainspirowany tematem konkursu lub/ i do 5 prac plastycznych w formacie A3, wykonanych dowolną techniką. 


Prace poetyckie należy wysłać w wersji elektronicznej na adres: dla.sylwii@wp.pl

Prace plastyczne na adres: Szkoła Podstawowa w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17, 24- 150 Nałęczów, z dopiskiem "Piórem i pędzlem".

Termin zgłaszania prac na konkurs upływa 25 marca 2019 roku.

 

Regulamin

III Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego „Piórem i pędzlem…”
Temat Konkursu: 
„Na krańcu świata”

Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

 • Inspirowanie twórczości poetyckiej i plastycznej.

 • Rozbudzanie kreatywności dzieci poprzez twórczą interpretację tematu.

 • Promowanie dzieci uzdolnionych literacko i plastycznie.

 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastyki dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawienia określonych treści.

 • Propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych i poetyckich.


Warunki uczestnictwa:

 • Wiek uczestników: od 10- do 15 lat (klasy IV-VIII),

 • Przygotowanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza nawiązujących do tematu konkursu.

 • Jeden uczestnik może wziąć udział w obu edycjach jednocześnie: plastycznej i literackiej.


Edycja literacka:

 • Każdy z uczestników może przesłać jeden samodzielnie napisany wiersz, zainspirowany tematem konkursu.

 • Prace, napisane w formacie doc., prosimy przesyłać na adres sylwii@wp.pl z dopiskiem w tytule „Piórem i pędzlem …”.

 • Ocenie jury będą podlegały: oryginalność, poprawność językowa, wartość artystyczna.

 • Każda praca powinna być opisana w następujący sposób:


imię i nazwisko autora, wiek, klasa,

adres, telefon  i e-mail placówki,

imię i nazwisko opiekuna.

Edycja plastyczna:

 • Każdy z uczestników może przesłać do 5 prac plastycznych wykonanych samodzielnie dowolną techniką w formacie A3.

 • Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę:


oryginalność kompozycji, jakość artystyczną i estetyczną, zgodność tematyczną.

 • Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane.

 • Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich transportu.

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 • Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru:
  imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa
  adres placówki, telefon, e-mail,
  imię i nazwisko opiekuna.


 

 • PRACE PLASTYCZNE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES :


Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, ul.Spółdzielcza 17, 24–150 Nałęczów

z dopiskiem: „Piórem i pędzlem”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych prac, ich promocji oraz wykorzystania wizerunku autorów prac w celach promocyjnych konkursu. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów, a udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

Laureaci  konkursu  zostaną  poinformowani o terminie  wręczenia  nagród   i   wyróżnień   drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wyniki konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej szkoły po 23.04. 2019 r., a laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Termin nadsyłania prac: 25 marca 2019r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie naszej szkoły pod nr tel. 81 501 4 130, na stronie internetowej: www.sp.naleczow.pl, oraz bezpośrednio u organizatorów pod nr tel. 508 281 161
Zapraszamy do udziału w konkursie.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24.04. 2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10 -15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny