Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI pt. „Ziemia sercu bliska – Piosenka dla Rodaka” w ramach akcji „Lekcja dla Rodaka”

REGULAMIN


OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI


pt. „Ziemia sercu bliska - Piosenka dla Rodaka”


w ramach akcji „Lekcja dla Rodaka”


Na skutek decyzji politycznych, i w konsekwencji zsyłek, na obszarach wpływów Rosji i dawnego ZSRR znalazły się setki tysięcy polskich rodzin. Niektóre z nich trafiły na tereny Kaukazu, jeszcze w czasach po upadku Powstania Listopadowego, inne po klęsce Powstania Styczniowego na Syberię. Kolejna fala deportacji do Kazachstanu i Uzbekistanu była elementem planowej eksterminacji narodu polskiego przez Józefa Stalina i miała miejsce w latach 1936-1952.


Konsekwencją zmian wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej stało się oderwanie ogromnej rzeszy Rodaków od macierzy, którzy największym wysiłkiem opierali się rusyfikacji, a później także komunizmowi.


Zapraszamy do udziału w muzycznym „Ziemia sercu bliska - Piosenka dla Rodaka”, którego głównym celem jest stworzenie piosenki, dzięki której Rodacy na obczyźnie poznają bliżej Ziemię sercu bliską, naszą Ojczyznę – Polskę.


ORGANIZATOR: Fundacja dla Rodaka, ul. Jaroszyka 1/7, 10-687 Olsztyn


WSPÓŁORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie, ul. Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn.


Patronat honorowy nad Akcją objęli:

 1. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski,
 2. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,
 3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,
 4. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin,
 5. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz,
 6. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki,
 7. Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Olsztynie
 8. Związek Piłsudczyków RP.
Patronat medialny sprawują:

 1. Radio Olsztyn,
 2. Radio Plus,
 3. Gazeta Olsztyńska,
 4. Gość Niedzielny.
Opiekę medialną sprawuje: TVP 3.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Temat konkursu: „Ziemia sercu bliska – Piosenka dla Rodaka”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa uczniów w konkursie piosenki.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.


 1. CELE KONKURSU:


 • stworzenie piosenki, dzięki której Rodacy na obczyźnie poznają bliżej Ziemię sercu bliską, naszą Ojczyznę – Polskę,
 • promocja dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, kraju,
 • rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości muzycznej,
 • przygotowanie społeczeństwa polskiego na powrót Rodaków z Kazachstanu,
 • przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery dla powracających Rodaków,
 • integracja społeczności lokalnych z Polakami z Kazachstanu,
 • rozwój Kultury oraz upowszechnienie historii Polski.


 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i innych placówek edukacyjnych z terenu Polski, których prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 1. Kategoria pierwsza – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej (wiek 6-9 lat).
 2. Kategoria druga – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej (wiek 10 -13 lat).
 3. Kategoria trzecia – uczniowie klas VII-VIII i gimnazjalnych (wiek 14 -16 lat).
 4. Kategoria czwarta – uczniowie szkół ponadpodstawowych.


 1. WYMAGANIA:


 1. W konkursie mogą brać udział piosenki, dotąd niewykonywane i nienagradzane.
 2. Piosenka powinna być ułożona i wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 3. Każdy uczestnik konkursu może ułożyć tylko jedną piosenkę.
 4. Jedna placówka może przysłać jedną piosenkę z każdej kategorii wiekowej na płycie CD lub Pendrive:


 • każda płyta CD lub Pendrive powinny być wyraźnie opisane na odwrocie (wzór: zał. nr 1),
 • do płyty CD lub Pendrive powinno być dołączone oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka (wzór: zał. nr 2),
 • słowa piosenki powinny być spisane w dokumencie WORD zapisanym na płycie CD lub Pendrive.


 1. Wszystkie płyty lub pendrive pochodzące z jednej szkoły/placówki oświatowej powinny być zapakowane w jedną paczkę.
 2. Płyty CD lub pendrive nie podlegają zwrotowi.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.


 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA NOŚNIKÓW PAMIĘCI
Nośniki pamięci prosimy dostarczyć do dnia 9 listopada 2018 r.


Adres: Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej,


ul. Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn (z dopiskiem: „Album dla Rodaka”).

 1. PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:


 1. Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dn. 15 listopada 2018 r.
 3. Komisja powołana przez organizatora dokona przesłuchań i podziału nagród.
 4. Autorzy wyróżnionych piosenek otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III miejsce.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu; jednocześnie laureaci konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 6. Nagrody zostaną dostarczone do placówek laureatów.
 7. Nagrodzone piosenki zostaną zaprezentowane na wystawie w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.
 8. Zgoda na udział w wystawie jest jednoznaczna ze zgodą na udział w konkursie.
 9. Decyzja jury jest ostateczna.


 1. INFORMACJE DODATKOWE
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celu promocji konkursu (załącznik nr 1) . Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie nabycie praw autorskich do wszystkich prac konkursowych i wszystkich polach eksploatacji, określonych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).


Organizator konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu i pobytu zwycięzców i ich osób towarzyszących w Olsztynie w związku z wystąpieniem w Filharmonii podczas UROCZYSTEGO KOKCERTU GALOWEGO DLA RODAKA.


ŻYCZYMY TWÓRCZEJ I OWOCNEJ PRACY!


Załącznik nr 1


................................................................................................................................…………………


imię i nazwisko autora, klasa


..................................................................................................................................................…


nazwa i adres szkoły (wraz z numerem telefonu i adresem e-mail)


..................................….................…………………………………….. ………………………………………………..


imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna


Załącznik nr 2


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI


pt. „Ziemia sercu bliska – moja mała Ojczyzna” w ramach akcji „Lekcja dla Rodaka”


OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA


…….……………………………………………………………………………………………………………………………


imię i nazwisko


………....………………………………………………………………………………………………………………………


adres zamieszkania


Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka


…………………………………………………………………………………………………………...................................... imię i nazwisko


ucznia klasy ………. do celów związanych z jego udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki: pt. „Ziemia sercu bliska – moja mała Ojczyzna” w ramach akcji „Lekcja dla Rodaka”.

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 listopada 2018 r.

Nagrody: tak dla I, II, III miejsca

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny