Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „ANIOŁ W NIEBIE”

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (3-4 lata oraz 5-6 lat). W konkursie mogą brać udział także dzieci ze świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych oraz osoby indywidualne.

Temat prac: Anioł w niebie
Technika wykonania: dowolna plastyczna płaska - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone- bez użycia materiałów sypkich.
Format A4 lub A3.

Prace na konkurs wraz z wymaganymi regulaminem oświadczeniami należy dostarczyć do organizatora do 14 lutego 2019 roku

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP
Niepubliczne Przedszkole w Pilźnie,
ul. Żeromskiego 2
39-220 Pilzno,

z dopiskiem ”Konkurs plastyczny”

aniołek.jpg

 

REGULAMIN

I EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

„ANIOŁ W NIEBIE”

 

pod honorowym Patronatem
SIOSTRY PROWINCJALNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK - PROWINCJI TARNOWSKIEJ Eudoksji Twardowskiej


BURMISTRZ PILZNA
Ewy Gołębiowskiej


 

Organizator

 

1. Organizatorem I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ANIOŁ W NIEBIE” jest Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole w Pilźnie.

2. Adres Organizatora: 39-220 Pilzno, ul. Żeromskiego 2, tel.+48 14 672 13 43,
e-mail: ochronkapilzno@wp.pl, strona internetowa: www.ochronkapilzno.pl

3. Pełnomocnik Ochronki ds. Konkursu: Joanna Soprych e-mail: archiko@interia.eu

Cel konkursu

1. Celem Konkursu jest:
- inspirowanie dzieci w wieku przedszkolnym do pracy twórczej;
- wzbogacanie warsztatu plastycznego;
- rozwijanie różnorodności technik plastycznych;
- pobudzenie wrażliwości i wyobraźni, rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do zadanego tematu.

2. Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę.


Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest organizowany dla dwóch kategorii wiekowych

  1. I kategoria wiek od 3 do 4 lat,

  2. II kategoria wiek od 5 do 6 lat.


2. W Konkursie mogą brać udział również podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci przedszkolnych oraz osoby indywidualne.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej indywidualnie i samodzielnie, nie prezentowanej na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

5. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria: wykonane dowolną manualną techniką plastyczną PŁASKĄ: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone (bez użycia materiałów sypkich), sporządzone w formacie A4 lub A3.

6. W Konkursie nie będą oceniane prace wykonane techniką komputerową.

7. Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem nr 4 do Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z Konkursu.

8. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgody stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3, będące integralną częścią niniejszego regulaminu.

9. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora.

10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie.

11. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach.

Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) do dnia 14.02.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP
Niepubliczne Przedszkole w Pilźnie,
ul. Żeromskiego 2
39-220 Pilzno,

z dopiskiem ”Konkurs plastyczny”

2. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac. W takim przypadku zmiana ta zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www. ochronkapilzno.pl w zakładce KONKURS PLASTYCZNY.

3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac przestrzennych, a także prac zrolowanych, złożonych lub pogniecionych, które nie nadają się do dalszej obróbki graficznej lub uległy zniszczeniu w transporcie.


Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator.

2. Organizator ogłosi na stronie internetowej termin i miejsce obrad Komisji, które odbędą się nie później niż 10.03.2018 r.

3. Decyzje Komisji są ostateczne.

4. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:

  1. zgodność z tematem konkursu,

  2. estetyka wykonania,

  3. oryginalność,

  4. SAMODZIELNOŚĆ !!!

  5. poziom artystyczny prac.


5. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej grupie wiekowej wskazanej w § 3 ust. 1. Przewiduje się również wyróżnienia dla każdej kategorii. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Zastrzega się również możliwość przyznania Nagrody Specjalnej, którą wybierać bedą Siostra Dyrektor i Dzieci uczęszczające obecnie do Ochronki.

6. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, które zostaną przesłane na podane adresy mailowe (do wydruku i samodzielnego wypełnienia).

7. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana nie później niż 3 dni po zakończeniu obrad Komisji na stronie: www. ochronkapilzno.pl.

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub e-mailowo.

9. Ze względów lokalowych nie przewidujemy w tej edycji konkursu wystawy pokonkursowej, lecz jeśli ten fakt ulegnie zmianie, poinformujemy o tym w dniu ogłoszenia wyników. W przeciwnym razie nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.


Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www. ochronkapilzno.pl.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej i jest on tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Dodatkowe informacje
Koordynator konkursu: Joanna Soprych,
e-mail: archiko@interia.eu

Regulamin do pobrania znajduje się również na Stronie www Organizatora www.ochronkapilzno.pl


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ..............................................................................................................

Nazwa, adres placówki: ...............................................................................................................

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem „ANIOŁ W NIEBIE”, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

….......................................                                                  ….....................................
(miejscowość i data)                                             (podpis rodzica/ opiekuna)

ZAŁĄCZNIK NR 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

..............................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "ANIOŁ W NIEBIE" organizowanym przez Ochronkę Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP, Niepubliczne Przedszkole W Pilźnie, ul. Żeromskiego 2, 39-220 Pilzno, w celu przetwarzania i umieszczania danych osobowych na stronie internetowej placówki, umieszczenia danych laureatów na ewentualnej wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

ZAŁĄCZNIK NR 3
ZGODA NAUCZYCIELA na przetwarzanie danych osobowych

Ja .............................................................................................................. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Ochronkę Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP, Niepubliczne Przedszkole w Pilźnie) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego „ANIOŁ W NIEBIE”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

……………………..                  …………………………………
Miejscowość i data                     Podpis nauczyciela
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 (do wydruku i naklejenia na odwrocie pracy konkursowej)

TYTUŁ PRACY
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA WIEK
NAZWA, ADRES,DANE KONTAKTOWE PLACÓWKI KIERUJĄCEJ
IMIĘ I NAZWISKO, DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA
ADRES E MAIL

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10.03.2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny