Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku” II Edycja

Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im.Szembeków mają przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do udziału w 2 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

"DZIEŁA ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I RYSUNKU"

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, wypełnienia Karty Zgłoszeniowej.

Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2018r. Decyduje data wpłynięcia pracy.

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. I.Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Tel./fax: 22 732 08 86
Tel.: 22 732 08 76
E-mail: nok@nowydwormaz.pl

ŻYCZYMY ARTYSTYCZNYCH SUKCESÓW.yes

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
II edycja

DZIEŁA ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I RYSUNKU

225 rocznica urodzin Aleksandra hr. Fredry

REGULAMIN

Organizatorzy: Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków

Patronat:  Burmistrz  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski

 

Główne założenia konkursu:

 1. promocja twórczości Aleksandra Fredry wśród dzieci i młodzieży,

 2. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych,

 3. upowszechnianie inicjatyw twórczych.


Adresaci konkursu: Uczniowie szkół w kategoriach:

 1. szkoły podstawowe  klasy I - III,

 2. szkoły podstawowe klasy IV - VII,

 3. gimnazja

 4. szkoły średnie


Kryteria oceny:

 1. zgodność z tematem,

 2. własna interpretacja tematu,

 3. samodzielność wykonania;

 4. warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybraną techniką,

 5. walory artystyczne.


Nagrody:

 1. z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, które będą uhonorowane nagrodami rzeczowymi;

 2. jury ma prawo do przyznania wyróżnień;

 3. decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna;

 4. nagrody wręczone będą na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę pokonkursową w siedzibie Organizatora; 1. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 maja 2018 r.; o wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową;

 2. wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 maja 2018 w siedzibie Nowodworskiego Ośrodka Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a, w Nowym Dworze Mazowieckim.


Przepisy ogólne:

 1. wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej konkretnym dziełem A. Fredry (wierszem, bajką, komedią, etc.);

 2. format pracy: A-3;

 3. wykonanie pracy w technice rysunkowej (ołówek, węgiel, tusz, kredka) lub malarskiej (pastele olejne, farby: plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe);

 4. praca NIE może być oprawiona;

 5. każdy uczestnik może złożyć TYLKO JEDNĄ pracę;

 6. nie przyjmujemy prac zbiorowych;

 7. do pracy musi być przyklejona (na odwrocie), wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa;

 8. podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie;

 9. prace z dopiskiem Konkurs Plastyczny ”DZIEŁA ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I RYSUNKU” - 2 edycja, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 05.2018; decyduje data wpłynięcia pracy;


Nowodworski Ośrodek Kultury

 1. Paderewskiego 1A


05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Tel./fax: 22 732 08 86

Tel.: 22 732 08 76

E-mail: nok@nowydwormaz.pl

 

 1. prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury;

 2. organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w wyniku transportu. W związku z tym zaleca się dokładne ich opakowanie;

 3. prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane;

 4. materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika;

 5. prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi;

 6. nagrody nieodebrane w terminie przechodzą na własność Organizatora.


Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Nowodworski Ośrodek Kultury.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udziału w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i na przeniesienie na Organizatora praw majątkowych do dzieł dostarczonych na Konkurs na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zmianami).


 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku
2 edycja

 

DANE AUTORA PRACY

 

Imię i nazwisko: .........................................................................

Wiek: ..........................................................................................

Klasa: ...................................

 

PRACA KONKURSOWA

 

Tytuł: ...........................................................................................................................

Technika: .....................................................................................................................

Tytuł dzieła A. Fredry – inspiracji: ...........................................................................

 

OPIEKUN ARTYSTYCZNY

 

Imię i nazwisko: ..........................................................................................................

Telefon: .............................................

 

PLACÓWKA

 

Nazwa .........................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................

Telefon: .....................................

 

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

 

 

.............................................

Data i podpis opiekuna prawnego Uczestnika/Uczestnika

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21.05.2018r.

Nagrody: Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, które będą uhonorowane nagrodami rzeczowymi

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny