Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „W harmonii z przyrodą” – VII edycja

Wdecki Park Krajobrazowy zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "W harmonii z przyrodą".

Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

Technika wykonania prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka itp. – do wyboru przez uczestnika konkursu. Na konkurs nie można zgłaszać prac przestrzennych.
Format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

Każda z placówek może przesłać na konkurs maksymalnie po 10 prac z każdej grupy wiekowej, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych,
Organizatorzy konkursu nie przyjmują prac zbiorowych. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
Prace bez opraw, z wypełnioną metryczką należy przesłać do Organizatora konkursu do dnia 20 listopada 2017 r., osobiście lub pocztą.

Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11a
86-150 Osie

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą”

Rozstrzygnięcie konkursu 5 grudnia.
Nagrody: książkowe.

 
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PT. „W HARMONII Z PRZYRODĄ” – VII EDYCJA
1. Organizator
Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie
sekretariat@wdeckipark.pl, www.wpk.org.pl
2. Cele konkursu
Popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody,
Zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę,
Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda,
Kształtowanie  świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska,
Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne,
Rozwijanie zdolności manualnych uczestników.
3. Warunki uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
a) 7 – 10 lat
b) 11 – 13 lat
c) 14 – 15 lat
d) 16 – 20  lat
Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
Technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka itp. – do wyboru przez uczestnika konkursu (prac przestrzennych nie przyjmujemy)
Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,
Prace bez opraw,
Każda z placówek może przesłać na konkurs maksymalnie po 10 prac z każdej grupy wiekowej, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych,
Nie przyjmujemy prac zbiorowych,
Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
a) dane osobowe autora oraz wiek (prosimy również dopisać klasę)
b) adres szkoły do której uczęszcza uczestnik,
c) imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę,
d) prosimy wypełnić metryczkę drukowanymi literami, którą należy przykleić na odwrocie pracy.
Osoby biorące udział w konkursie „W harmonii z przyrodą” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926j.t. ze zmianami).
4. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Moniką Wiśniewską, nr telefonu 52 33 29 486.
5. Termin i miejsce nadsyłania prac: do 20 listopada 2017 r., na adres: Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą” (prace można dostarczać osobiście).
6. W skład jury wchodzą:  pracownicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego, pracownicy Nadleśnictwa oraz pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.
7. Czas trwania konkursu: od 15 września do 20 listopada 2017 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.wpk.org.pl. w dniu 5 grudnia 2017r. Nagrody książkowe zostaną przesłane pocztą do wskazanej placówki lub osoby indywidualnej.
8. Uwagi dodatkowe:
a) prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
b) niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane nie będą uwzględniane,
c) prace przechodzą na własność organizatora,
d) rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.
e) jedna osoba może wykonać 1 pracę.

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 05.12.2017

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny