Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski świetlicowy konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater baśniowy”

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych o tematyce baśniowej. Prace należy wykonać na formacie A3 dowolną techniką płaską. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie cztery prace (po dwie w każdej kategorii wiekowej: klasy I-III, klasy IV-VII).

Warunki uczestnictwa
- uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu
konkursu („Mój ulubiony bohater baśniowy”);
- każdy uczeń może wykonać maksymalnie jedną pracę;
- konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich chętnych świetlic
szkół podstawowych;
- prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III, klasy IV-VII);

Technika wykonania pracy: dowolna technika płaska plastyczna (farby plakatowe, pastele, rysunek kredką, szkic węglem, kolaż). Format A3

Prace, które nie będą spełniać powyższych wymogów formalnych, nie będą oceniane;
Każda świetlica może nadesłać cztery prace (po dwie w każdej kategorii wiekowej), koordynator szkolny podejmuje decyzję o sposobie wyłaniania prac nadsyłanych na konkurs ogólnopolski.

Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelną metryczką zawierającą
imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, miejscowość, tytuł baśni, do której
nawiązuje ilustracja oraz – w miarę możliwości – jej autora. Do każdej pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszenia (załącznik 1) wypełniona przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia oraz przez wychowawcę świetlicy.

Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2017 roku (decyduje data wpływu) na adres

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
62-502 Konin, ul. Fikusowa 8

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY – ŚWIETLICA.

W przypadku pytań dotyczących konkursu można kontaktować się z Elżbietą Telman, numer
telefonu 602624774, e.telman@sp9konin.edu.pl.

Kryteria oceny prac:
- wartość artystyczna i estetyczna pracy;
- zgodność z tematem przewodnim konkursu;
- pomysłowość, kreatywność i oryginalność;
- poprawność merytoryczna pracy (zgodność ilustracji z treścią wybranej baśni).

Wyniki ogłoszone zostaną do dnia 15 grudnia 2017 roku na stronie internetowej
www.sp9konin.edu.pl. Ponadto opiekunowie uczniów, których prace zostaną wyróżnione,
zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową. Od werdyktu jury nie przysługuje
odwołanie.
Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody rzeczowe. Po zakończeniu konkursu upominki
wraz z pamiątkowymi dyplomami i podziękowaniami zostaną przesłane na adres szkoły,
najpóźniej do dnia 15 stycznia.

 

Regulamin konkursu

 

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 grudnia 2017 r.

Nagrody: Dyplomy, podziękowania, upominki

Przedział wiekowy: klasy I-VII szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny