Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

V EDYCJA KONKURSU (2017/2018)

Zapraszamy uczniów klas II liceum i III technikum do internetowej rejestracji w konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Rejestracja szkół rusza 15 września!
Do wygrania:

– indeksy na czołowe uczelnie wyższe;
– roczne stypendia;
– bony na publikacje IPN;
– nagrody rzeczowe.
Dla nauczycieli:

– nagrody pieniężne;
– bony na publikacje IPN.

oraz nagrody dla szkół.

W ramach konkursu 3-dniowa wizyta studyjna w Gdańsku.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

Podstawę organizacyjną konkursu stanowi regulamin. Zakres tematyczny konkursu obejmuje okres historii Polski lat 1970–1990.
Konkurs jest trójstopniowy, składa się z trzech etapów – szkolnego (rywalizacja indywidualna), wojewódzkiego (rywalizacja indywidualna) i ogólnopolskiego (rywalizacja drużynowa).
Zgłoszenia szkoły dokonuje nauczyciel poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej konkursu. Uczniowie nie zgłaszają się indywidualnie. Termin rejestracji szkół upływa 15 listopada 2017 roku.
Warunkiem wpisania niepełnoletniego ucznia na listę jest dostarczenie nauczycielowi oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu. Oświadczenie powinno zostać wysłane do Organizatora po zakończeniu eliminacji szkolnych, razem z protokołem przebiegu pierwszego etapu konkursu.

ETAP SZKOLNY

Pierwszy etap konkursu (szkolny) odbędzie się 28 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 we wszystkich szkołach, które zgłoszą się do udziału w konkursie.
Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności.
Etap szkolny zostanie zorganizowany przez nauczyciela zgłaszającego szkołę do konkursu. Nauczyciel ten, zwany Nauczycielem Prowadzącym, wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły stworzy Szkolną Komisję Konkursową, czuwającą nad regulaminowym przebiegiem pierwszego etapu konkursu.
Wyniki pierwszego etapu konkursu wraz z listą uczniów, którzy awansowali do etapu wojewódzkiego, zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu do 22 grudnia 2017 roku.
Do drugiego etapu konkursu z każdej szkoły awansuje dwóch uczniów, którzy w szkolnym etapie konkursu uzyskali dwie następujące po sobie najwyższe liczby punktów,ale nie mniejsze niż 35% maksymalnej ilości punktów do zdobycia.
W przypadku, gdy uczniów z najlepszymi wynikami będzie więcej niż dwóch, zostanie przeprowadzona dogrywka.

ETAP WOJEWÓDZKI

Drugi etap konkursu (wojewódzki) odbędzie się w szesnastu województwach jednocześnie w miejscu wskazanym przez wojewódzkich Partnerów. Termin i miejsce przeprowadzenia drugiego etapu konkursu zostaną ogłoszone do 17 lutego 2018 roku.
Drugi etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań o różnym stopniu trudności.
Nad regulaminowym przebiegiem etapu wojewódzkiego czuwa trzyosobowa Wojewódzka Komisja Konkursowa, w której skład wejdą trzej przedstawiciele wojewódzkich Partnerów.
Trzech uczniów, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, awansują do trzeciego, ogólnopolskiego etapu konkursu. W przypadku, gdy nie uda się w sposób jednoznaczny wyłonić zwycięskiej trójki, Wojewódzka Komisja Konkursowa ma obowiązek zarządzić i przeprowadzić dogrywkę. Dogrywka zostanie przeprowadzona tego samego dnia po ogłoszeniu wyników przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
Jeżeli dogrywka nie rozstrzygnie o zwycięstwie, wtedy brane będą pod uwagę punkty z etapu szkolnego.

WIZYTA STUDYJNA

Pomiędzy drugim i trzecim etapem konkursu, Organizator zaprosi wszystkie drużyny (wraz z Nauczycielami Prowadzącymi) na wizytę studyjną do Gdańska, której celem będzie poznanie miejsc związanych z historią lat 1970 – 1990, warsztaty tworzenia prezentacji multimedialnych, autoprezentacji, a także integracja członków poszczególnych drużyn wojewódzkich.

ETAP OGÓLNOPOLSKI-FINAŁ

Trzeci etap Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Katowicach (dokładny termin i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie). W finale weźmie udział  szesnaście  trzyosobowych zespołów.
Finał składać się będzie z dwóch części:

przygotowania i publicznej obrony prezentacji multimedialnej na jeden z dwóch tematów przygotowanych wcześniej przez Komitet Merytoryczny;
egzaminu ustnego.

 

Więcej informacji na stronie konkursu http://olimpiadasolidarnosci.pl/aktualnosci/
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: II klasa LO, III klasa technikum

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy