Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Pojazdy bojowe kampanii wyzwolenia – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Franciszka Sokoła w Gdyni zaprasza dzieci z klas II - VI szkół podstawowych z całej Polski do udziału w ogólnopolskim konkursie plastyczno-historycznym "Pojazdy bojowe kampanii wyzwolenia". Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: klasy II-III, klasy IV-VI.

Zadanie konkursowe: wykonanie pojazdu bojowego. Pojazd powinien być związany z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Technika wykonania pracy dowolna plastyczna przestrzenna, z wyłączeniem materiałów sypkich oraz wykorzystania elementów gotowych.

Z jednej placówki można zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace w każdej kategorii wiekowej.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 26 listopada 2018r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Sokoła
ul Chwaszczyńska 26
81-597 Gdynia

z dopiskiem „Pojazdy bojowe kampanii niepodległościowej”.

Rozstrzygnięcie konkursu 28.11.2018 r.

 

kontakt do organizatora konkursu:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Gdyni
81-597 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 26
tel./fax Sekretariat (58) 629 12 69
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Pojazdy bojowe kampanii niepodległościowej”.

I Organizator :
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Franciszka Sokoła w Gdyni

II Cele konkursu:
- uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
- rozbudzanie uczuć patriotycznych u dzieci,
- zainteresowanie historią Polski,
- kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
- rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności.

III. Organizacja konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  - klasy II - III,
  - klasy IV-VI. 1. Z danej placówki w każdej kategorii wiekowej można zaprezentować dwie prace plastyczne.

 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pojazdu bojowego ( przez określenie pojazdy bojowe rozumiemy: czołgi, wozy bojowe, pojazdy pancerne, armaty) biorącego udział w kampanii niepodległościowej.

 3. Format prac – max 25x35 cm

 4. Technika prac plastycznych – dowolna, przestrzenna z wyłączeniem materiałów sypkich lub gotowych elementów.

 5. Do nadesłanych na konkurs muszą być dołączone metryczki wraz z pieczęcią szkoły    (zał. nr 2)


Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 26 listopada 2018r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Sokoła
ul Chwaszczyńska 26
81-597 Gdynia

z dopiskiem „Pojazdy bojowe kampanii niepodległościowej”.

Skład jury ustalony zostanie przez organizatorów konkursu.
Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora www.zsp.pl w dniu 25.11.2018r.
Laureaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozdania nagród.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

IV Uwagi i informacje dodatkowe:
Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie szkoły podczas uroczystości z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości.
Wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu laureatom konkursu.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych, bez wypłacania honorariów autorskich.
Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku laureatów w celach promocyjnych.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu ( zał. nr 1)

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Reiter-Perdian – tel. 889 224 916 i Monika Łuszczyk.

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Historycznego
"Pojazdy bojowe kampanii niepodległościowej"

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku.

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu

zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania mojego wizerunku w związku z

udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno- Historycznym "Pojazdy bojowe w kampanii niepodległościowej”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr

46 im. Franciszka Sokoła w Gdyni.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i

reklamowych na stronie internetowej organizatora oraz serwisach społecznościowych

(np. Facebook zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również

o wynagrodzenie względem Szkoły Podstawowej nr 46 im. Franciszka Sokoła w Gdyni, z tytułu wykorzystywania wizerunku, głosu, prac

plastycznych, nagrań, moich wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.

.......................................................................

data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28.11.2018

Nagrody: Tak

Przedział wiekowy: klasy II-VI szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny