Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Śladami wspomnień”- konkurs na wspomnienia z czasów PRL

Muzeum Dobranocek pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej ogłasza konkurs na spisanie wspomnień osób żyjących w czasach PRL związanych z życiem codziennym (z wyłączeniem tematów politycznych). Jest on dedykowany dla uczniów klas VI i VII Szkół Podstawowych oraz II i III klas Gimnazjów.


REGULAMIN KONKURSU
Śladami wspomnień
1.Cel konkursu:
- zainteresowanie uczniów historią i popularyzowanie wiedzy dotyczącej czasów PRL
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia informacji oraz spisywania ich
- zachęcanie do rozmów ze świadkami historii, utrwalenia wspomnień i odręcznego dokumentowania relacji
- zapewnienie niezbędnej promocji i reklamy muzeum, celem poszerzenia grona zwiedzających Muzeum
2.Organizatorem konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zwane dalej Organizatorem.
3.W konkursie mogą brać udział uczniowie VI i VII kl. Szkoły Podstawowej oraz II i III klasy Gimnazjum
4.Przedmiotem konkursu będzie odręczna praca pisemna ucznia
5.Zadaniem uczestnika konkursu będzie spisanie wspomnień związanych z życiem codziennym osoby żyjącej w czasach PRL (z pominięciem tematów politycznych)
6.Praca ma być napisana ręcznie, w formacie nie większym niż A4 i nie powinna przekraczać 2 stron tekstu
7.Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do konkursu (np. prace napisane na komputerze, formatu większego niż A4, dłuższe niż 2 str., nieczytelne)
8.Kryteria oceny prac:
- interesująca treść spisanego wspomnienia
- zgodność pod kątem historycznym
- poprawność stylistyczna i językowa
- samodzielność
- ogólna estetyka pracy
9.Każdą pracę należy opisać w następujący sposób:
- imię i nazwisko uczestnika
- wiek
- klasa
- dane teleadresowe instytucji (szkoła, świetlica, inne) lub rodzica/prawnego opiekuna (przy zgłoszeniach indywidualnych)
- imię i nazwisko oraz e-mail opiekuna
10.Udział w konkursie jest bezpłatny
11.Zwycięskie prace prezentowane będą na wystawie czasowej Codzienność PRL w siedzibie Muzeum Dobranocek przy ul. Mickiewicza 13
12.Prace oceniane będą przez powołana przez Organizatora Komisję Konkursową
13.Prace konkursowe dzielone będą przez Organizatora na dwie kategorie: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Komisja wyłoni zwycięskie prace w każdej z kategorii
14.Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna
15.Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy
16.Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 19.01.2018 r. na adres: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów z dopiskiem: Konkurs Śladami wspomnień
17.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane
18.Muzeum Dobranocek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki
19.Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane
20.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości
21.Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz profilu Muzeum Dobranocek na Facebooku w dniu 15 lutego 2018 roku
22.Nagrody zostaną wysłane pocztą
23.Organizator nie wysyła dyplomów za wyróżnienia, udział w konkursie oraz dla nauczycieli/opiekunów
24.Wzięcie udziału w Konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora, podanych w zgłoszeniu (punkt 9) danych osobowych Uczestnika w celach związanych z organizacją Konkursu, wystaw pokonkursowych oraz marketingowych zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i zamieszczenie na Stronie Internetowej, Facebooku Organizatora i różnych publikacjach imienia, nazwiska i nazwy miejscowości laureatów. Uczestnik (prawny opiekun) podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Nie podanie wszystkich danych wskazanych w regulaminie lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: klasy 6-7 SP oraz II i III gimnazjalne

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny