Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wielkanocne cudeńka

"Wielkanocne cudeńka"

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego
pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego


 

 1. Główne założenia konkursu.                                                                   

 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”, ul. Orląt Lwowskich 2, 41-208 Sosnowiec.

 3. Konkurs rozpoczyna się 05.03.2019 r. i trwać będzie do 22.03.2019 r. - organizator przedłużył termin przyjmowania prac do 3 kwietnia

 4. Temat prac konkursowych: „Wielkanocne cudeńka".

 5. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku szkolnym, w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1-3 oraz 4-8.

 6. Cele konkursu: • Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne.

 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.

 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.


III.        Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami przestrzennymi: stroik, kurczaczek, zajączek, itp.

 2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

 3. Dopuszcza się pomoc rodzica lub nauczyciela prowadzącego.

 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 5. Możliwe jest przesłanie max. 6 prac z danej kategorii wiekowej.

 6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

 7. Komisja Konkursowa wybierze i spośród przekazanych prac, wybierze laureatów  I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

 8. Do prac należy dołączyć metryczkę wydrukowaną komputerowo, zawierającą następujące dane: • imię i nazwisko dziecka,

 • wiek dziecka (klasa),

 • dokładny adres placówki, telefon, e-mail,

 • imię i nazwisko opiekuna. 1. Obowiązkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka (wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz stronie www.blizejprzedszkola.pl.

 2. Prace nie będą zwracane i przechodzą do dyspozycji organizatora konkursu.

 3. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 22.03.2019 r.na adres:


Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”
Orląt Lwowskich 2
41-208 Sosnowiec

z dopiskiem "Wielkanocne cudeńka "

 1. Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Sperka (agniese@interia.pl).

 2. Prace niezgodne z powyższym regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.


 Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 16.04.2019 r. na stronie www.bliżejprzedszkola.pl i stronie internetowej Szkoły.

 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

 3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą do końca maja 2019 r.


 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………, jako rodzic / prawny opiekun dziecka ………………………………………..…, oświadczam, że:

 1. Wrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt: „ Wielkanocne cudeńka” (zwanym dalej Konkursem).

 2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego warunki
  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 3. Udzielam Organizatorowi Konkursu zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych lub związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem Konkursu, na wszelkich polach, a w szczególności: w reklamie każdego rodzaju, we wszelkich formach wydawniczych, w tym drukarskich — poprzez sieci informatyczne i teleinformatyczne na cele promocyjno-reklamowe,
  a w szczególności w reklamie i promocji.

 4. Moje dziecko jest twórcą pracy konkursowej; praca jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy, prawa autorskie do pracy konkursowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

 5. Udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej
  i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na potrzeby przeprowadzenia i ewentualnej promocji Konkursu.


...........................................
data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

Załącznik nr 2 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt: „Wielkanocne cudeńka”

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: „Wielkanocne cudeńka” dotyczące ochrony danych osobowych.

Rodzic / prawny opiekun oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) został poinformowany iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów” w Sosnowcu.

 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu: • przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”
  w Sosnowcu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu: • przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów” w Sosnowcu jest dobrowolne, ale niezbędne dla właściwej realizacji konkursu oraz do udziału w konkursie.


...........................................
data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny "Modrzejów"

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 16 kwietnia 2019

Nagrody: dyplomy i nagrody

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny