Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Fotograficzny „Matematyka Migawką Uchwycona”

Konkurs „Matematyka migawką uchwycona” jest indywidualnym konkursem matematyczno-fotograficznym dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych województwa śląskiego. Tematem jest przedstawienie "Królowej Nauk" w różnych perspektywach życia codziennego.
Konkurs ten wymaga od uczestników kreatywnego myślenia oraz spostrzegawczości, które są niezbędnymi umiejętnościami w poszukiwaniu w otaczającym świecie związków z matematyką.REGULAMIN III edycji


Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Fotograficznego
pt. „Matematyka migawką uchwycona"
pod Patronatem
Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego – Aleksandry Skowronek
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 41 w Rudzie Śląskiej.
Patronat medialny: Telewizja Sfera Tv Sp. z o.o.

Cele konkursu:
1. Podniesienie poziomu świadomości uczniów o różnych obliczach matematyki i uwiecznianie jej w kadrze; 2. Wpływ na rozwijanie wśród uczniów wyobraźni i spostrzegania matematyki w sporcie, turystyce, rekreacji oraz zdrowym i aktywnym trybie życia; 3. Rozwijanie osobistych zainteresowań uczniów, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, 4. Promowanie rozwijania pasji fotografowania i obróbki zdjęć,

Informacje o konkursie:
Konkurs „Matematyka migawką uchwycona” jest indywidualnym konkursem matematyczno-fotograficznym dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych województwa śląskiego. Tematem jest przedstawienie "Królowej Nauk" w różnych perspektywach życia codziennego.
Konkurs ten wymaga od uczestników kreatywnego myślenia oraz spostrzegawczości, które są niezbędnymi umiejętnościami w poszukiwaniu w otaczającym świecie związków z matematyką.
Dla uwiecznienia swoich poszukiwań i odkryć, ważna jest również umiejętność posługiwania się sprzętem fotograficznym.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych województwa śląskiego.
2. Wiek uczestników - od 9 do 14 lat (klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej).
3. Przedmiotem konkursu jest ujęcie na fotografii aspektu matematycznego w różnych perspektywach życia codziennego.
4. Format zdjęcia:
- Format barwnych lub czarno-białych zdjęć to dokładnie 15cm x 20 cm (inny format nie zostanie dopuszczony do konkursu).
Dodatkowo zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG na płycie CD w jak największej rozdzielczości.
5. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs maksymalnie 1 pracę. 6. Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać:
- tytuł zdjęcia,
- imię i nazwisko autora,
- wiek autora i klasę,
- imię i nazwisko szkolnego opiekuna konkursu,
- nazwę, adres i telefon kontaktowy szkoły.


7. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.


8. Prace konkursowe w postaci: zdjęcia, płyty CD ze zdjęciem oraz oświadczenie uczestnika (załącznik nr 1) należy dostarczyć do 1 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Gierałtowskiego 15 41-700 Ruda Śląska z dopiskiem: "Matematyka migawką uchwycona" (przesyłka powinna być sztywno opakowana)
WSZYSTKIE PRACE Z DANEJ SZKOŁY NALEŻY PRZESŁAĆ W JEDNEJ PACZCE LUB KOPERCIE (za przesłanie prac odpowiada szkolny koordynator konkursu).
9. Jednostką zgłaszającą indywidualne prace do konkursu jest szkoła, która wysyła prace do Organizatora na własny koszt.


10. Szkolny koordynator Konkursu odpowiedzialny jest za przesłanie Organizatorowi zbiorczej informacji, która zawierać powinna wykaz prac, które szkoła dostarcza na konkurs, tzn. imiona i nazwiska autorów z podaniem klasy i wieku oraz tytuły prac. Na wykazie powinna zostać umieszczona pieczątka szkoły, nr telefonu oraz nazwisko nauczyciela, z którym Organizator może się kontaktować w sprawie konkursu. Wszystkie prace z danej szkoły należy dostarczyć razem (ze wykazem zbiorczym) - prosimy nie dostarczać prac indywidualnie!


11. Oceny zdjęć dokona komisja powołana przez Organizatora.


12. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych zdjęć i wyboru trzech najlepszych prac w dwóch kategoriach:
- uczniowie klas IV-V,
- uczniowie klas VI-VII,
które zostaną nagrodzone. Komisja może przyznać wyróżnienia.
13. Decyzja komisji jest ostateczna.


14. Na zakończenie konkursu Organizator zobowiązuje się do ufundowania dyplomów oraz upominków rzeczowych autorom najlepszych prac.


Dodatkowe uwagi organizacyjne:
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.


2. Wpływ na ocenę pracy będzie miała: jakość, pomysłowość oraz oryginalność zdjęcia w odniesieniu do tematu konkursu.


3. Nadesłane przez szkołę prace, niespełniające wymogów niniejszego regulaminu, nie będą brane pod uwagę podczas oceny.


4. Fotografie z chwilą nadesłania przejdą na własność Organizatora.


5. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.
6. Prace mogą być wykorzystane przez Organizatora na stronie internetowej szkoły, portalach miejskich, wystawach oraz w innych formach promujących konkurs.


7. Ogłoszenie wyników nastąpi do 11 czerwca 2018 roku, na stronie internetowej szkoły Organizatora: http://sp41.mssm.pl/


8. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.


9. Terminarz konkursu:


- Rozpoczęcie Konkursu 27 kwietnia 2018 r.


- Nadsyłanie prac do 1 czerwca 2018 r.


- Ocena jury do 11 czerwca 2018 r.


Dokładna data, miejsce i godzina wręczania nagród zostaną podane na stronie internetowej Organizatora. (Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu).


Organizator konkursu:


Szkoła Podstawowa nr 41
ul. Gierałtowskiego 15,
41-700 Ruda Śląska


tel. 32 248-18-28 e-mail: matematykasp41@wp.pl


Koordynator oraz rzecznik prasowy Konkursu - mgr Bartosz Dobrowolski


Organizatorzy: mgr Agnieszka Dobrowolska mgr inż. Jolanta Prachnio


Załącznik nr 1


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „MATEMATYKA MIGAWKĄ UCHWYCONA”


IMIĘ I NAZWISKO AUTORA ZDJĘCIA.................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OPIEKUNÓW PRAWNYCH ............................................................
......................................................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
NAZWA I ADRES SZKOŁY: ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA SZKOLNEGO.....................................................................


• Oświadczam, że jestem autorem wysłanej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, jak również obowiązujących przepisów prawa. • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Fotograficznego "Matematyka migawką uchwycona” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 3. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach, stronach internetowych Organizatora oraz w innej formie promującej Konkurs.


Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika Czytelny podpis opiekuna prawnego


.............................. ... ................................ .............................................

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11 CZERWCA 2018 r.

Nagrody: Dyplomy, nagrody książkowe, drobne upominki

Przedział wiekowy: 9-14 lat

Region: województwo śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny