Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY „ZWIERZAKI-SŁODZIAKI” 2019

Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, domów kultury, stowarzyszeń (dopuszcza się również możliwość zgłoszeń indywidualnych bez patronatu placówek). Tematem prac plastycznych i fotograficznych muszą być zwierzęta przedstawione w różnych sytuacjach  i miejscach (w środowisku naturalnym, a także zwierząt hodowlanych i domowych).

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO
„ZWIERZAKI - SŁODZIAKI” 2019


PATRONATY HONOROWE:

 • Prezydent Miasta Chorzów

 • Organizator stara się o Patronat Śląskiego Kuratora Oświaty

 • Organizator stara się o Patronat Marszałka Województwa Śląskiego


ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie


PATRONAT MEDIALNY

 •  portal„chorzowianin.pl”


 

CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży i obserwacji przyrody.

 2. Rozbudzanie zainteresowania fotografią.

 3. Kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki.

 4. Pobudzanie wyobraźni plastycznej.

 5. Promocja talentów i umiejętności, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.


WARUNKI KONKURSU

 1. Tematem prac plastycznych i fotograficznych muszą być zwierzęta przedstawione w różnych sytuacjach      i miejscach (w środowisku naturalnym, a także zwierząt hodowlanych i domowych).

 2. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, domów kultury, stowarzyszeń (dopuszcza się również możliwość zgłoszeń indywidualnych bez patronatu placówek).

 3.  Obowiązują dwie formy konkursu z podziałem na grupy wiekowe:


Konkurs plastyczny

 • dzieci w wieku przedszkolnym

 • klasy 1 - 3 szkoły podstawowej

 • klasy 4 - 6 szkoły podstawowej

 • klasy 7-8 szkoły podstawowej i  3 klasa gimnazjum


Konkurs fotograficzny

 • klasy 4-6 szkoły podstawowej

 • klasy 7-8 szkoły podstawowej i 3 klasa gimnazjum


4. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną lub jedną pracę fotograficzną:

 • praca plastyczna formatu A4 lub A3 wykonana dowolną techniką płaską (prace wykonane na szkle lub drewnie nie będą brane pod uwagę). Limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela to max. 20 sztuk; nadesłane prace nie mogą stanowić pracy grupowej (1 praca = 1 osoba)

 • praca fotograficzna - fotografia w formie papierowej o wymiarach 15 x 21 cm oraz zdjęcie w formie elektronicznej opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy dołączone jako załącznik do wiadomości e-mail na adres zwierzaki-slodziaki@mdkchorzow.pl (prace muszą być w formacie JPG o wymiarach 1200x1600 pikseli). Technika wykonania pracy jest dowolna. Nadesłane fotografie nie mogą stanowić pracy grupowej (1 zdjęcie = 1 osoba)


Opis pracy stanowi załącznik do regulaminu, który należy czytelnie wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI i w sposób trwały umieścić na odwrocie każdej pracy (nie podpisywać prac z przodu).

Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucone.
Prace wysłane tylko drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę!
Fotografie, na których będą się znajdować znaki  (np. daty) będą dyskwalifikowane.
Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.

III. TERMINY

Prace należy przesyłać do 15 kwietnia 2019 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul.
Lompy 13
41-500 Chorzów


( z dopiskiem KONKURS „ZWIERZAKI - SŁODZIAKI”) – decyduje data stempla pocztowego

 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 maja 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. O werdykcie jury oraz o godzinie podsumowania organizatorzy poinformują laureatów pisemnie (fax, e-mail) lub telefonicznie.

NAGRODY:

1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.

2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
a) przedszkole (PRACE PLASTYCZNE)
b) klasy 1-3 szkoły podstawowej (PRACE PLASTYCZNE)
c) klasy 4-6 szkoły podstawowej (PRACE PLASTYCZNE I PRACE FOTOGRAFICZNE)
d) klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum (PRACE PLASTYCZNE I PRACE FOTOGRAFICZNE)

3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej grupie wiekowej.
Prace plastyczne i fotograficzne oceniane są odrębnie.

4. Koszty dojazdu na uroczyste podsumowanie ponosi uczestnik.

 

USTALENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić chęć odebrania swojej pracy w terminie do 30 dni od uroczystego wręczenia nagród. Przewiduje się jedynie możliwość odbioru osobistego prac z siedziby organizatora po zakończeniu wystawy, prace nie będą odsyłane przez organizatora. Po tym terminie organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.

 2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 3. Koordynator konkursu: Justyna Kenig (j.kenig@mdkchorzow.pl)


 

KLAUZULA INFORMACYJNA :

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury oraz na publikację prac i wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: • administratorem danych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie ul. Lompy 13

 • naszym inspektorem ochrony danych jest Zdzisław Korzuchi można skontaktować się z nim przez e-mail biuro@bitprotect.pl

 • celem przetwarzania podanych danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki,  a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 • celem przetwarzania podanych danych jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń odbywających się w placówce oraz promocji placówki, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 • uczestnikom konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie;

 • podane dane będą przechowywane przez okres5 lat od dnia zakończenia konkursu; dokumentacja fotograficzna i dane umieszczane na stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook będą przechowywane przez okres prowadzenia strony internetowej, profilu społecznościowym Facebook administratora danych;

 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

 • uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;

 • uczestnicy konkursu mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie podanych danych narusza ich prawa lub RODO.


 

Załącznik do Regulaminu  Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Zwierzaki-Słodziaki” 2018

 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  I TRWALE UMIEŚCIĆ/NAKLEIĆ NA ODWROCIE PRACY

 

 

V EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO „ZWIERZAKI - SŁODZIAKI” 2019
TYTUŁ PRACY  

……………………………………………………………………
Imię i nazwisko autora pracy

 
Przedział wiekowy(proszę zaznaczyć odpowiedni przedział) ð przedszkoleð klasy 1 - 3 szkoły podstawowej

ð klasy 4 - 6 szkoły podstawowej

ð klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasa gimnazjum

 
Reprezentowana placówkaNazwa placówki

adres, tel./faks

adres e-mail
Nauczyciel/opiekun Imię i nazwisko.…………………………………….……………….
telefon kontaktowy ………..…………………………….………….
adres email …………………………………………………………. 

………………………………….
OŚWIADCZENIE  Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.Oświadczam, że treść regulaminu konkursu jest mi znana.

……………………………………………
(podpis uczestnika konkursu) 

 • w przypadku przedszkolaków może to być podpis opiekuna 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24 maja

Nagrody: rzeczowe dla laureatow I, II, III miejsca w każdej grupie wiekowej

Przedział wiekowy: 3-14 lat

Region: woj. śląskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny