Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wyraź to w PIXEL-Ach! -ogólnopolski konkurs grafiki komputerowej

Tematem pierwszej edycji konkursu grafiki komputerowej jest Człowiek – twórca genialny. Praca ma dotyczyć osiągnięć ludzkości w różnych dziedzinach np. naukowych, technicznych, artystycznych, architektonicznych, medycznych itp.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową wykonaną w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej. Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach: GIMP, Inkscape, Corel Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub komercyjnych jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.

Prace należy przesłać na płytach CD lub DVD zapisane w formacie programu, który został wykorzystany do wykonania oraz przekonwertowane do formatu JPG lub PNG. Płyty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły. Dodatkowo należy przesłać wydruk pracy w formacie od A4 do A3.
Na odwrocie wydrukowanej pracy należy trwale przymocować wypełnioną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Nadesłanych prac nie należy rolować, oprawiać, zaginać.

Prace na konkurs można zgłaszać do 30 października 2017 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj
z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej”

Kryteria oceny:
- zgodność pracy z tematem,
- znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi programów graficznych,
- estetyka wykonania,
- kompozycja przestrzenna i barwna,
- kreatywność, oryginalne ujęcie tematu.

 

 

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej
„Wyraź to w PIXEL-Ach!”
Edycja I: Człowiek – twórca genialny
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.
2. Honorowy patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty, Starosta Biłgorajski i Burmistrz Miasta Biłgoraj.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
4. Uczestników konkursu zgłasza szkoła.
5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE
1. Temat pracy konkursowej w I edycji konkursu: Człowiek – twórca genialny. Praca ma dotyczyć osiągnięć ludzkości w różnych dziedzinach np. naukowych, technicznych, artystycznych, architektonicznych, medycznych itp.
2. Uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową wykonaną w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej. Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach: GIMP, Inkscape, Corel Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub komercyjnych jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.
3. Prace należy przesłać na płytach CD lub DVD zapisane w formacie programu, który został wykorzystany do wykonania oraz przekonwertowane do formatu JPG lub PNG. Płyty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły.
4. Dodatkowo należy przesłać wydruk pracy w formacie od A4 do A3.
Na odwrocie wydrukowanej pracy należy trwale przymocować wypełnioną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
5. Nadesłanych prac nie należy rolować, oprawiać, zaginać.
6. Prace powinny być przygotowane indywidualnie.
III. OCENA PRAC I NAGRODY
1. Jury oceni zgłoszone prace, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
3. Kryteria oceny:
- zgodność pracy z tematem,
- znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi programów graficznych,
- estetyka wykonania,
- kompozycja przestrzenna i barwna,
- kreatywność, oryginalne ujęcie tematu.
IV. TERMINY I ADRESY
1. Termin przesyłania prac: do 30 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Prace należy przesłać pocztą na adres (lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły):

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj
z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej”
3. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły:
20 listopada 2017 r.
4. Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wernisażem wystawy oraz wręczeniem nagród i wyróżnień, odbędzie się w siedzibie LO im. ONZ w Biłgoraju, ulica Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj, 7 grudnia 2017 r.
5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu.
V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji nadesłanych prac w formie biuletynów, katalogów oraz publikacji w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów.
2. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
3. Pokonkursowe prace mogą zostać nieodpłatnie przekazane instytucjom, organizacjom pozarządowym, szpitalom, placówkom oświatowym i      opiekuńczo-wychowawczym celem propagowania grafiki komputerowej.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem adloonz@poczta.onet.pl oraz pod numerem telefonu 84 686 0442 (p. Anna Dobraczyńska).

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!” edycja I.

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia drukowanymi literami.

Imię i nazwisko autora pracy:
.................................................................................................................................................
Wiek: .........................
Tytuł pracy: ............................................................................................................................
Nazwa programu do grafiki komputerowej wraz z oznaczeniem wersji:
.................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!” i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych na karcie zgłoszenia w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości, że prawa autorskie do zwycięskich prac, przechodzą w całości na Organizatora Konkursu.

........................................................
Data, Podpis autora

………..……..............................................
Data, Podpis rodzica/opiekuna prawnego
(w przypadku autora niepełnoletniego)


Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna:
.................................................................................................................................................
Adres (adres szkoły/placówki):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ..............................................................................................................
e-mail: ....................................................................................................................................
Pieczęć szkoły/placówki:


Kartę zgłoszenia należy umieścić na odwrocie pracy.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.11.2017

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: gimnazja i szkoły średnie

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny