Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno – Plastycznym pt.: „ Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie – trudne wierszyki łamiące języki”

OPIS KONKURSU

Uczestnicy:

 • dzieci grup pięcio- i sześcioletnich,


Regulamin:

 • Prace należy wykonać indywidualnie.

 • Technika wykonania prac oraz format pracy są dowolne.

 • Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie3 prace.

 • Prace należy opisać według wzoru (z tyłu pracy!): • Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,

 • Imię i nazwisko opiekuna,

 • Adres placówki, telefon, e-mail,

 • Tytuł i nazwisko autora wiersza, • Tytuł i nazwisko autora wiersza, na podstawie którego wykonano pracę, treść tego wiersza należy dodatkowo umieścić na osobnej, dołączonej do pracy kartce (nie przyklejać z tyłu pracy!)- czcionka Times New Roman12, interlinia pojedyncza. • Prace nie posiadające metryczki nie będą oceniane przez jury.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania, opracowywania i publikacji prac oraz treści wierszy z zachowaniem nazwiska autora.

 • Termin nadsyłania prac do 19.02.2018 r.

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie zgody Rodziców na przetwarzanie danych -załącznik 1.


Przebieg konkursu:

 • Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą plastycy opolscy oraz  logopedzi.

 • Jury będzie brało pod uwagę oryginalność i estetykę prac oraz inwencje twórczą dzieci

 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 6.03.2018r.

 • Dyplomy i podziękowania otrzymają tylko laureaci konkursu i ich opiekunowie

 • Wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie:

 • www.ppi51.opole.pl  oraz www.blizejprzedszkola.pl


Organizatorki konkursu : Mariola Sitarz, Marzena Okapiec, Urszula Niewiarkiewicz-Głąb

Patronat honorowy:

 • Polski Związek Logopedów

 • Miesięcznik „ Bliżej Przedszkola”


 

Załącznik 1

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu  danych osobowych mojego dziecka………………………………………………………………………………………..

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.      Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.

 

 

 

……………………………………………………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 6.03.2018

Nagrody: Dyplomy i podziękowania otrzymają tylko laureaci konkursu i ich opiekunowie

Przedział wiekowy: 5-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny