Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY ODDZIAŁÓW I KLAS INTEGRACYJNYCH


 1. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu

 2. Cele konkursu: • Ukazanie wspólnego przeżywania codzienności w przedszkolu, szkole, na podwórku, na wycieczce, w domu

 • Prezentacja szczególnej wrażliwości plastycznej dzieci niepełnosprawnych

 • Kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka

 • Wymiana doświadczeń nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych 1. Warunki uczestnictwa:

  1. Uczestnicy: dzieci i młodzież oddziałów i klas integracyjnych przedszkoli i szkół podstawowych

  2. Tematyka: wspólna praca i zabawa w przedszkolu, szkole i poza nimi

  3. Techniki prac: wszystkie techniki plastyczne oprócz plasteliny, przyklejanych materiałów nietrwałych np. ryżu, kaszy, liści itp., form przestrzennych

  4. Format znormalizowany, nie mniejszy niż A4. Prace mogą być wykonane wyłącznie na papierze, kartonie... Wykluczone jest przysyłanie prac na płytach, deskach itp.

  5. Każda praca na odwrocie musi być podpisana ołówkiem pismem drukowanym: imię, nazwisko autora, wiek, klasa, tytuł pracy, pełne imię i nazwisko nauczyciela, dokładny adres i telefon szkoły lub przedszkola, województwo, e-mail

  6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych na odwrocie pracy należy podać rodzaj niepełnosprawności (tylko do wiadomości komisji)

  7. Prac nie należy oprawiać

  8. Po dokonaniu wstępnej oceny w przedszkolu i szkole należy przesłać maksymalnie 10 prac z każdej grupy wiekowej ( w tym, co najmniej 2 dzieci niepełnosprawnych) w terminie do 20 kwietnia 2018 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   Szkoła Podstawowa nr 25
   Ul. Wyżynna 3
   82-300 Elblągz dopiskiem: konkurs „Razem”

   1. Do przesyłki należy dołączyć listę z wykazem autorów prac, tytułów i nazwisk nauczycieli opatrzony pieczątką szkoły lub przedszkola.

   2. Jury dokona oceny prac w kategoriach wiekowych:


   I grupa: dzieci przedszkolne
   II grupa: klasy I-III
   III grupa: klasy IV-VI

   1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia

   2. Wernisaż odbędzie się 08 czerwca 2018 r.   1. Uwagi końcowe

    1. Prac nie wolno zwijać. Prace nadesłane niezgodnie z regulaminem, zniszczone, nieprawidłowo opisane nie będą oceniane.

    2. Prace nie mogą być podpisane z przodu, nie powinny też być naklejane na papier.

    3. Prace nie będą zwracane, organizator zastrzega sobie prawo popularyzowania ich w katalogach, kalendarzach, eksponowania na wystawach, przekazywania do dekoracji sponsorom.

    4. Nieodebrane dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt nagrodzonej placówki

   Dokładnych informacji udziela p. Anna Papińska tel. 0-55 625 87 20, e-mail:szkola25@elblag.com.pl   lub konkurs.razem@onet.pl
 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 08 czerwca 2018

Nagrody: Tak

Przedział wiekowy: I grupa: dzieci przedszkolne II grupa: klasy I-III III grupa: klasy IV-VI

Region: MIĘDZYNARODOWY

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy