Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka świąteczna BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK”

Kultywując bożonarodzeniową tradycję, Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na kartkę świąteczną. Na konkurs można nadsyłać prace związane z Bożym Narodzeniem albo noworoczne.

Prace powinny być oryginalne, nie powinny naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na temat będący przedmiotem konkursu. Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.

Format prac nie większy niż A5.
Technika wykonania prac: grafika, malarstwo, rysunek.

Prace wraz z wypełnioną kartą informacyjną należy dostarczyć do MDK w Pabianicach do 30 listopada 2018 r.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice

 

 

 


Regulamin:

1. Celem konkursu jest:
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
- stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych)
- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
2. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
- nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
- powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
- prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
- powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej
3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.
4. Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.
5. Format prac: maksymalnie A-5.
6. Technika: grafika, malarstwo, rysunek.
7. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną która jest dostępna poniżej regulaminu (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).
8. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do 30 listopada 2018 r. do sekretariatu MDK lub przesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice

9. Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 7 grudnia 2018 r. na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl.
10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 17:30.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
12. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
Karty informacyjne do pobrania w formacie pdf.Karty informacyjne do pobrania w formacie doc.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice
2) Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Tomasza Więckowskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl
3) Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w celu promowania działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.
4) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być: osoby odwiedzające stronę www placówki
i portale społecznościowe, media i odbiorcy mediów takich jak: gazety i telewizja lokalna, organizatorzy
i uczestnicy konkursów, organizatorzy i uczestnicy wydarzeń artystycznych i sportowych, odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.
5) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne a jej brak wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji wymienionych w zgodzie.

 

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 14 grudnia

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 5-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny