Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Księga Psalmów, List do Galatów i List do Filipian stanowią zakres merytoryczny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011). Przygotowując się do udziału w eliminacjach należy zwrócić uwagę także na wstępy, przypisy, komentarze i słownik pojęć, które wchodzą w zakres merytoryczny. Dzięki uprzejmości wydawcy katecheci na etapie zgłoszenia szkoły na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie) mogą pobrać bezpłatny PDF dla uczniów nieposiadających tego wydania.

Rejestracja szkół potrwa do końca lutego 2018 r. Zgłoszenia szkół przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). Po tym terminie szkoły nie będą rejestrowane.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału. Pierwszy etap biblijnych zmagań odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 13 marca 2018 r. i zostanie przeprowadzony według testu jednolitego dla wszystkich szkół. Podobnie wygląda kwestia oceny, która dzięki specjalnie opracowanemu arkuszowi ułatwia weryfikację wyników i daje równe szanse wszystkim uczestnikom. Troje najlepszych przedstawicieli każdej ze szkół przechodzi do kolejnego etapu, na poziomie swoich diecezji (18 IV 2018 r.), a w rezultacie ma szansę awansować do dwudniowego finału konkursu, który odbędzie się 4–5 czerwca 2018 r. w Niepokalanowie.

Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach kształcenia takich jak: teologia, filozofia, historia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia, italianistyka i filologia angielska. Ponadto na zwycięzców i ich katechetów czekają zagraniczne pielgrzymki i atrakcyjne upominki rzeczowe.

 

 

REGULAMIN

 

I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXII edycji obejmuje: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

 4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.

 5. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.

 6. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.


 II. Etap szkolny

 1. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z wyciągiem z regulaminu Konkursu (folderem).

 2. Za przeprowadzenie tego etapu odpowiadają Komisje, o których mowa w ust. 8.

 3. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2018 roku wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). Po tym terminie szkoły nie będą rejestrowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.

 4. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie, 13 marca 2018 roku.

 5. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), a także Protokołem etapu szkolnego, oświadczeniem katechetów z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu przekazane zostaną do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji szkoły na stronie www.okwb.pl, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego.

 6. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu.

 7. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.

 8. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i do 27 marca 2018 roku przesyła wypełniony i podpisany protokół, oświadczenie katechetów oraz Załącznik nr 1 do regulaminu (zgodę  rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych uczestników Konkursu) do Koordynatora diecezjalnego.

 9. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.


 

III. Etap diecezjalny

 1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.

 2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.

 3. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.

 4. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

 5. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.

 6. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.

 7. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.

 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę, w celu wyłonienia 3 finalistów.

 9. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 18 kwietnia 2018 roku.


IV. Etap ogólnopolski - finał

 1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu.

 2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 3, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.

 3. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2018 roku w Niepokalanowie.


V. Dane osobowe

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz innych osób przekazujących swoje dane w związku z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.

 3. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza i oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do Konkursu i zapoznał się oraz zaakceptował treść Regulaminu.

 4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

 5. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych tj. w przypadku zostania laureatem któregokolwiek z etapów Konkursu.


VI. Postanowienia Końcowe

 1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.

 2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.

 4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.p


 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: indeksy na studia, pielgrzymki, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: szkoły ponadgimnazjalne

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny