Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXXIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Warszawa moja stolica”

Pałac Młodzieży w Warszawie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, wszelkiego typu szkół oraz z placówek wychowania pozaszkolnego do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Warszawa moja stolica" (uwaga  - dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel).

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.

Technika i format prac
* malarstwo na papierze, rysunek, collage -format A2 / 420mm x 594 mm / lub A3 / 297 mm x420 mm /
* malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina - format dowolny ale nie większy niż 500 mm x 700 mm

Organizatorzy proszą by nie oprawiać prac w passe-partout

Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie :
imię i nazwisko uczestnika
wiek uczestnika
imię i nazwisko nauczyciela
adres i telefon placówki,
e-mail placówki,
przyklejona zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica /tekst oświadczenia w załączeniu/

Prace wraz z wypełnionym oświadczeniem należy przesłać do 31 stycznia 2018 roku na adres

Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

z dopiskiem ”Warszawa moja stolica”

 

 

REGULAMIN KONKURSU
1.Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej
2. Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie
3.Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp.
4.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.
Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.
5.Technika i format
* malarstwo na papierze, rysunek, collage -format A2 / 420mm x 594 mm / lub A3 / 297 mm x420 mm /
* malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina - format dowolny ale nie większy niż 500 mm x 700 mm
Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout
6. Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie : 
imię i nazwisko uczestnika
wiek uczestnika
imię i nazwisko nauczyciela
adres i telefon placówki,
e-mail placówki,
przyklejona zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica /tekst oświadczenia w załączeniu/
7.Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy przesłać na adres :
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
z dopiskiem ”Warszawa moja stolica”
8.Termin składania prac upływa 31 stycznia 2018 r. 
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
9. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 31 marca na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w kwietniu 2018 r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży
- telefon 506 469 429 (poniedziałek-piątek godz.16 -18 )

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /imię i nazwisko/
..................................................................................................................................
dla potrzeb promocyjnych XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i wystawy „WARSZAWA MOJA STOLICA”

......................................

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-19

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny