Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci „Plakat promujący czytelnictwo”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Iwanowicach zaprasza dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej do udziału w ogólnopolskim konkursie na plakat promujący czytelnictwo. Termin zgłaszania prac na konkurs został przedłużony do 24 maja.

Technika wykonania prac dowolna, format pracy A3.
Z jednej placówki można zgłosić na konkurs maksymalnie 10 prac.

Prace konkursowe, wraz z wypełnioną metryczką oraz zgodą rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do 24 maja 2021 roku na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko
Paulina Bielawska
Celiny 155
32-095 Iwanowice

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
- klasy I
- klasy II
- klasy III

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mój autorski plakat promujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży”

Celem konkursu jest wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, a także promowanie czytelnictwa.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu autorskiego plakatu promującego czytanie książek.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas I-III
2. Każda placówka może przysłać maksymalnie 10 prac.
3. Technika pracy dowolna – płaska, w formacie A3.
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.(metryczkę prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami lub na komputerze.
5. Metryczkę prosimy umieścić z przodu pracy w jej lewym dolnym rogu.
6. Czas trwania konkursu: 18 marca do 24 maja 2021 roku (pierwotny termin to 18 kwietnia 2021r.
7. Prace prosimy nadsyłać do 24 maja 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 czerwca 2021r.
9. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury, składające się z nauczyciela plastyki, dyrektora szkoły i nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs oraz przedstawicieli uczniów z klas I-III.
10. Wymagane jest przysłanie - wraz z pracą - zgody opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie wystawy prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Celinach. Bez tego dokumentu praca ulegnie dyskwalifikacji. (akceptujemy dowolny wzór zgody)
11. Prace ocenianie będą w następujących Kategoriach wiekowych:
a) dzieci z klasy I
b) dzieci z klas II
c) dzieci z klasy III
12. Nadesłanych prac nie zwracamy; zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promowania konkursu i placówki.
13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://konkursydladzieci.eu/ oraz na stronie internetowej szkoły http://spceliny.szkolnastrona.pl i portalu społecznościowym FACEBOOK.
14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
15. Każda placówka, nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie, proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty A-4 ze znaczkiem pocztowym oraz adresem zwrotnym (bardzo ważne – koperta nie może być mniejsza niż A4 i musi być zaadresowana!)
16. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko
Paulina Bielawska
Celiny 155
32-095 Iwanowice
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Paulina Bielawską
pod nr. tel. 609 50 50 40
16. Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice , ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii.

 

 

do pobrania

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

plakatKONKURS.jpg

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Celinach

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 07.06.2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny